ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
2 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 60 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
3 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
4 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
5 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
6 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
7 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
8 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
9 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
10 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
11 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
12 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
13 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
14 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
15 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
16 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521352 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ