ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
2 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
3 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
4 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
5 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
6 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
7 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
8 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
9 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
11 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
12 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
13 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
14 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
15 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
16 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
17 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
18 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
19 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
20 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
21 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
22 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
23 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
24 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
25 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
26 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
27 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
28 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
29 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
30 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
31 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
32 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
33 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
34 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
35 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
36 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
37 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
38 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
39 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
40 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
41 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
42 B6216962 นายวรพล เด่นดวง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
43 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
44 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
45 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
46 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
47 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
48 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
49 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
50 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
51 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
52 B6219567 นายภณ บุญทน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
53 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
54 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
55 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
56 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
57 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
58 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
59 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
60 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
61 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
62 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
63 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
64 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
65 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
66 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
67 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
68 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
69 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
70 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
71 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
72 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
73 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
74 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
75 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
76 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
77 B6226183 นายธนดล จำเริญดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
78 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
79 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
80 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
81 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
82 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
83 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
84 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
85 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
86 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
87 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
88 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
89 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
90 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
91 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
92 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
93 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
94 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
95 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ