ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
2 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
3 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
4 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
5 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
6 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
7 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
8 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
9 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
11 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
12 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
13 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
14 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
15 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
16 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
17 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
18 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
19 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
20 B5907458 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
21 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
22 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
23 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
24 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
25 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
26 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
27 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
28 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
29 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
30 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
31 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
32 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
33 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
34 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
35 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
36 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
37 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
38 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
39 B5914715 นายธงธวัช รักแตง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
40 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
41 B5914838 นายธนากร เนื่องพะนอม Agricultural and Food Engineering 1 60 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
42 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
43 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
44 B5915699 นางสาวณัฐกฤตา เขตจำนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
45 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
46 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
47 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
48 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
49 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
50 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
51 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
52 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
53 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
54 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
55 B5923397 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
56 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
57 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
58 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
59 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
60 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
61 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
62 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
63 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
64 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
65 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
66 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
67 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
68 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
69 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
70 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
71 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
72 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
73 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
74 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
75 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
76 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
77 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
78 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
79 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
80 B5909056 นายธนิก นิวัติ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
81 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
82 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
83 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
84 B5910427 นายภูรินท์ เถื่อนสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
85 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
86 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
87 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
88 B5911424 นายสุเมธ สุขสำอางค์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
89 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
90 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
91 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
92 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
93 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
94 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
95 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
96 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
97 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
98 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
99 B5914869 นายพงษ์ศกร ศรีสุข Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
100 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
101 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
102 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
103 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
104 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
105 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
106 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
107 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
108 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
109 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
110 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
111 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
112 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
113 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
114 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
115 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
116 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
117 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
118 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ