ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
2 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
3 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
4 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
5 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
6 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
7 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
8 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
9 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
11 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
12 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
13 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
14 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
15 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
16 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
17 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
18 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
19 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
20 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
21 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
22 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
23 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
24 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
25 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
26 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
27 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
28 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
29 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
30 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
31 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
32 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
33 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
34 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
35 B6136079 นายวงศกร โชติดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
36 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
37 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
38 B6136871 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
39 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
40 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
41 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
42 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
43 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
44 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
45 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
46 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
47 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
48 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
49 B6020453 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 2 60 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
50 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
51 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
52 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
53 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
54 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
55 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
56 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
57 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
58 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
59 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
60 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
61 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
62 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
63 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
64 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
65 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์ Agricultural and Food Engineering 2 60 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
66 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ