ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
2 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
3 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
4 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
5 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
6 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
7 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
8 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
9 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
11 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
12 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
13 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
14 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
15 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
16 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
17 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
18 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
19 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
20 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
21 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
22 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
23 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
24 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
25 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
26 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
27 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
28 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
29 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
30 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
31 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
32 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด Agricultural and Food Engineering 1 60 1 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
33 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
34 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
35 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
36 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
37 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
38 B6029067 นายคชาชาญ เรือนเพชร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
39 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521344 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ