ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
2 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
3 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
4 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
5 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
6 B6104832 นางสาววรันธร จันตา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
7 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
8 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
9 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
11 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
12 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
13 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
14 B6132644 นายชนก โชติธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
15 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
16 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
17 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
18 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ