ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
2 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
3 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
4 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
5 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา Agricultural and Food Engineering 1 40 0 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
6 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
7 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
8 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
9 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
11 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
12 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
13 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
14 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
15 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
16 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
17 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
18 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
19 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
20 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
21 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
22 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
23 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
24 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ