ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
2 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
3 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 1 40 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
4 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
5 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
6 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
7 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
8 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
9 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
11 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
12 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
13 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
14 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
15 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
16 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
17 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ