ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
2 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
3 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
4 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
5 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
6 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
7 B6104016 นายพินิติ คงศิลา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
8 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
9 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
11 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
12 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
13 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
14 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
15 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
16 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
17 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
18 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
19 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
20 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
21 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
22 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
23 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
24 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
25 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
26 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
27 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
28 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
29 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
30 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
31 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
32 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
33 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
34 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
35 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
36 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
37 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
38 B6216962 นายวรพล เด่นดวง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
39 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
40 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
41 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
42 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
43 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
44 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
45 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
46 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
47 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
48 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
49 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
50 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
51 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
52 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
53 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
54 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
55 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
56 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
57 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
58 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
59 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
60 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
61 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
62 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
63 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
64 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
65 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
66 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
67 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
68 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
69 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
70 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
71 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
72 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
73 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
74 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
75 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
76 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
77 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
78 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ