ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
2 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
3 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
4 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ