ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 1 1 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา Environmental Engineering 1 1 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
29 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์ Environmental Engineering 1 1 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
30 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ Environmental Engineering 1 1 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
31 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
32 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์ Environmental Engineering 1 1 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
33 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น Environmental Engineering 1 1 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
34 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
35 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
36 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
37 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์ Environmental Engineering 1 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION