ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา Environmental Engineering 1 10 1 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง Environmental Engineering 1 10 1 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์ Environmental Engineering 1 10 1 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 1 10 1 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
29 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
30 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
31 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
32 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
33 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
34 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
35 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
36 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
37 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
38 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
39 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
40 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
41 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ