ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6004521 นายธีราชัย อดทน Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 1 10 0 532495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ