ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B5900886 นายกิตติ การรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B5904235 นายธนากร แก่นนาค Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B5909599 นายทศพร ภูชมศรี Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
15 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
16 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
17 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
18 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
19 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
20 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
21 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
22 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
23 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
24 B6000974 นายวสันต์ วันยศ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
25 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
26 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
27 B6001919 นายวีระ บัวชุม Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
28 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
29 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
30 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
31 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
32 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
33 B6004521 นายธีราชัย อดทน Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
34 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
35 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
36 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
37 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
38 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
39 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
40 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
41 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
42 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
43 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
44 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
45 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
46 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
47 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
48 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
49 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
50 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
51 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
52 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
53 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
54 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
55 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
56 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
57 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
58 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
59 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
60 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
61 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
62 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
63 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
64 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
65 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
66 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
67 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
68 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
69 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
70 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
71 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
72 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
73 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
74 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
75 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
76 B5905478 นายธนาณัติ พานิช Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
77 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
78 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
79 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
80 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
81 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
82 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
83 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
84 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
85 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
86 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร Environmental Engineering 2 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
87 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
88 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง Environmental Engineering 2 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
89 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
90 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
91 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
92 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง Environmental Engineering 2 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
93 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
94 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
95 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
96 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
97 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
98 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
99 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
100 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์ Environmental Engineering 2 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
101 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
102 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
103 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
104 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
105 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
106 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
107 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
108 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี Environmental Engineering 2 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
109 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
110 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
111 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 2 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
112 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท Environmental Engineering 2 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
113 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
114 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ