ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B5900404 นายพชร สนิทผล Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B5902125 นางสาวศุภิสรา ปัญญาเสมอทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B5904518 นายธนากร ศาลางาม Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B5908417 นายคณต วังคะฮาด Environmental Engineering 1 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
15 B5911295 นางสาววีรวัลย์ แตงจืด Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
16 B5913992 นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคูณ Environmental Engineering 1 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
17 B5914180 นางสาวศิโรรัตน์ นันทจิตร Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
18 B5914593 นายกฤตมุข ฉวีวรรณ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
19 B5914647 นางสาววิสสุตา ขุนเทพ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
20 B5914821 นายคมศิลป์ สมีงาม Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
21 B5915378 นางสาวอัจฉริยา บุญประเสริฐ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
22 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
23 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
24 B5915927 นางสาวพัชรี มาสิงห์ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
25 B5916320 นางสาวอุมาภรณ์ เหล่ารอด Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
26 B5916818 นางสาวกมลรัตน์ จงอักษร Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
27 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
28 B5922864 นางสาวหิรัญญา ลิ่มเครือ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
29 B5922871 นางสาวมนัญญา พะไลไผ่ Environmental Engineering 1 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
30 B5922888 นางสาวชัญญานุช รุ่งชัยวัฒนกุล Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
31 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
32 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
33 B5924646 นายวิษณุ อุตมางคบวร Environmental Engineering 1 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
34 B5927357 นางสาวชมธนกนก แซ่เตีย Environmental Engineering 1 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
35 B6029586 นางสาวปิยะนุช อุตตรา Environmental Engineering 1 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
36 B6029593 นางสาวศิริลักษณ์ คุณพงษ์ Environmental Engineering 1 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
37 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
38 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
39 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
40 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
41 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
42 B5905560 นางสาวอารียา ทองอ้น Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
43 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
44 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
45 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
46 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
47 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
48 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์ Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
49 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
50 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
51 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
52 B5911011 นายอภิศักดิ์ ส่งเสริม Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
53 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
54 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง Environmental Engineering 2 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
55 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
56 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
57 B5913961 นางสาวนิศากร ละออเอี่ยม Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
58 B5914616 นางสาวภูษณิศา กิติบุญญา Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
59 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
60 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์ Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
61 B5916863 นางสาวสุกัญญา เทพรักษา Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
62 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
63 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
64 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
65 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
66 B5921652 นางสาวบาจรีย์ โตทรงศักดิ์ Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
67 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
68 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน Environmental Engineering 2 10 1 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
69 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์ Environmental Engineering 2 10 0 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
70 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ Environmental Engineering 2 10 3 532421 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ