ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5900886 นายกิตติ การรัมย์ Environmental Engineering 1 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B5904235 นายธนากร แก่นนาค Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา Environmental Engineering 1 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B5908929 นายกฤษณะ หาญอาษา Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B5909599 นายทศพร ภูชมศรี Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล Environmental Engineering 1 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า Environmental Engineering 1 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง Environmental Engineering 1 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์ Environmental Engineering 1 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B5905478 นายธนาณัติ พานิช Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์ Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก Environmental Engineering 2 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ Environmental Engineering 2 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
53 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี Environmental Engineering 2 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
54 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 2 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
55 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์ Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
56 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
57 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา Environmental Engineering 2 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
58 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์ Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
59 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด Environmental Engineering 2 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
60 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์ Environmental Engineering 2 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
61 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
62 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
63 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 2 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
64 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
65 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
66 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์ Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
67 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
68 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
69 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์ Environmental Engineering 2 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
70 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
71 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ Environmental Engineering 2 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
72 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 2 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
73 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา Environmental Engineering 2 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
74 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 2 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
75 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
76 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 2 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
77 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 2 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
78 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด Environmental Engineering 2 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
79 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท Environmental Engineering 2 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
80 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ Environmental Engineering 2 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
81 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ Environmental Engineering 2 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
82 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์ Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
83 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
84 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
85 B6000974 นายวสันต์ วันยศ Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
86 B6001919 นายวีระ บัวชุม Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
87 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
88 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
89 B6004521 นายธีราชัย อดทน Environmental Engineering 3 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
90 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา Environmental Engineering 3 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
91 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม Environmental Engineering 3 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
92 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง Environmental Engineering 3 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
93 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา Environmental Engineering 3 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
94 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ Environmental Engineering 3 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
95 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
96 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
97 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
98 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
99 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
100 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์ Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
101 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
102 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
103 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
104 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า Environmental Engineering 3 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
105 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
106 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้ Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
107 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
108 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
109 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
110 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์ Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
111 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
112 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
113 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
114 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ Environmental Engineering 3 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I