ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B6011697 นายอภิชัย วันนา Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 1 10 3 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์ Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B6117252 นายอธิป อนุรส Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
53 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
54 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
55 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
56 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด Environmental Engineering 1 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
57 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
58 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
59 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
60 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 1 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
61 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
62 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
63 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
64 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
65 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
66 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
67 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
68 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
69 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
70 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
71 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
72 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
73 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 2 10 1 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
74 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
75 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
76 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
77 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
78 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
79 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
80 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
81 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
82 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
83 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
84 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
85 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
86 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
87 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
88 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
89 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
90 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
91 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
92 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
93 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
94 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
95 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
96 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
97 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
98 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
99 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์ Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
100 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร Environmental Engineering 2 10 0 532315 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ