ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์ PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์ PE 1 10 0 528495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ