ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
2 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
3 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
4 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
5 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
6 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
7 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
8 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
9 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
10 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
11 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
12 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
13 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
14 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
15 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
16 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
17 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
18 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
19 B6112059 นายภากร มวมขุนทด PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
20 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
21 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
22 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
23 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
24 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
25 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
26 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
27 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
28 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
29 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
30 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
31 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
32 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
33 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
34 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
35 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
36 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์ PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES
37 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
38 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน PE 1 0 528440 RUBBER COMPOSITES
39 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต PE 1 1 528440 RUBBER COMPOSITES