ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด PE 1 10 1 528439 RUBBER TECHNOLOGY
2 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข PE 1 10 1 528439 RUBBER TECHNOLOGY
3 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข PE 1 10 1 528439 RUBBER TECHNOLOGY
4 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา PE 1 10 1 528439 RUBBER TECHNOLOGY
5 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล PE 1 10 1 528439 RUBBER TECHNOLOGY
6 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์ PE 1 10 1 528439 RUBBER TECHNOLOGY
7 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง PE 1 10 1 528439 RUBBER TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ