ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
2 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
3 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
4 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์ PE 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
5 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
6 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
7 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด Environmental Engineering 1 40 0 528416 SAFETY ENGINEERING
8 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
9 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
10 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
11 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
12 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
13 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
14 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
15 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
16 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
17 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
18 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
19 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
20 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
21 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
22 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
23 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
24 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
25 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
26 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
27 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
28 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
29 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
30 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
31 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
32 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
33 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
34 B6107482 นางสาวกัญญาภา จิณห์วราวงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
35 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
36 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
37 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
38 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
39 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
40 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
41 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
42 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
43 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
44 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา ME 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
45 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
46 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
47 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
48 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
49 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
50 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
51 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
52 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
53 B6112059 นายภากร มวมขุนทด PE 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
54 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
55 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
56 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
57 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
58 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
59 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
60 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
61 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
62 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
63 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
64 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท Environmental Engineering 1 W 0 528416 SAFETY ENGINEERING
65 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
66 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
67 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
68 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
69 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
70 B6117252 นายอธิป อนุรส Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
71 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
72 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
73 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
74 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
75 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
76 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
77 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
78 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
79 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
80 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
81 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
82 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
83 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
84 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
85 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
86 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
87 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
88 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น Environmental Engineering 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
89 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
90 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
91 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
92 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
93 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
94 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
95 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
96 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
97 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
98 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
99 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
100 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
101 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
102 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
103 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย PE 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
104 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
105 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
106 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
107 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า PE 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
108 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
109 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
110 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด PE 1 10 0 528416 SAFETY ENGINEERING
111 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก PE 1 10 1 528416 SAFETY ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ