ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
2 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
3 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ ChemE 1 40 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
4 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง ChemE 1 40 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
5 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
6 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
7 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
8 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
9 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
10 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน ChemE 1 40 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
11 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง ChemE 1 40 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
12 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
13 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี ChemE 1 40 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
14 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์ ChemE 1 40 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
15 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
16 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
17 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
18 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
19 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
20 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
21 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
22 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์ ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
23 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
24 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
25 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
26 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
27 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
28 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
29 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
30 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
31 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์ ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
32 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
33 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
34 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
35 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
36 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
37 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
38 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
39 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
40 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
41 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
42 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
43 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
44 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
45 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
46 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ ChemE 1 10 0 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
47 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
48 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
49 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 1 10 1 524566 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ