ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
2 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
3 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
4 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
5 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก PE 1 10 1 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
6 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
7 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
8 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
9 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
10 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
11 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
12 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
13 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
14 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
15 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
16 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
17 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
18 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
19 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
20 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
21 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
22 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
23 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 1 10 1 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
24 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
25 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
26 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
27 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
28 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์ PE 1 10 1 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
29 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
30 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
31 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์ PE 1 10 1 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
32 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
33 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
34 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
35 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
36 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
37 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 1 10 1 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
38 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
39 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
40 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์ PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
41 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
42 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
43 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว PE 1 10 0 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
44 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต PE 1 10 1 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ