ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
2 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
3 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
4 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
5 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
6 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
7 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
8 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์ PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
9 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
10 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
11 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
12 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
13 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
14 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
15 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
16 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
17 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
18 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
19 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์ PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
20 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์ PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
21 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
22 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
23 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
24 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ PE 1 10 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
25 B5922369 นายวิศรุต ชาลี PE 1 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
26 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี PE 2 10 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
27 B5922765 นายอนุชา สีจันทึก PE 2 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
28 B5922772 นางสาวสุวรัตน์ สุขโข PE 2 10 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ