ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ