ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B5910526 นายธนดล ไทธานี PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์ PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์ PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ