ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์ PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B6112042 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B6112059 นายภากร มวมขุนทด PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
43 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
44 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
45 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ