ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B5910717 นายธันวา อบอุ่น PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B5922369 นายวิศรุต ชาลี PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B5922765 นายอนุชา สีจันทึก PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B5922772 นางสาวสุวรัตน์ สุขโข PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์ PE 1 10 0 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ PE 1 10 1 528315 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ