ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง PE 1 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
2 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
3 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
4 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
5 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
6 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
7 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
8 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์ PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
9 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
10 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
11 B5910526 นายธนดล ไทธานี PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
12 B5910717 นายธันวา อบอุ่น PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
13 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก PE 1 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
14 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
15 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
16 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
17 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์ PE 1 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
18 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์ PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
19 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก PE 1 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
20 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
21 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
22 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
23 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
24 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
25 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง PE 1 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
26 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 1 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
27 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม PE 2 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
28 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์ PE 2 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
29 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล PE 2 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
30 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช PE 2 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
31 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์ PE 2 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
32 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา PE 2 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
33 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ PE 2 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
34 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข PE 2 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
35 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา PE 2 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
36 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี PE 2 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
37 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร PE 2 3 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
38 B5922765 นายอนุชา สีจันทึก PE 2 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
39 B5922772 นางสาวสุวรัตน์ สุขโข PE 2 0 528312 POLYMER TESTING LABORATORY