ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
2 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
3 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์ PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
4 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
5 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
6 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
7 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
8 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
9 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
10 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
11 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
12 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
13 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
14 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
15 B6112042 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
16 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
17 B6115005 นายวิษณุ สมาน PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
18 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
19 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
20 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
21 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
22 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
23 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ