ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
2 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
3 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
4 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
5 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
6 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
7 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
8 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
9 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
10 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
11 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
12 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
13 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
14 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี PE 1 60 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
15 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
16 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
17 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
18 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
19 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
20 B6214746 นายพงศธร บุญเอก Metallurgical Engineering 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
21 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
22 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
23 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
24 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
25 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
26 B6215408 นายวรชัย เตโช PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
27 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
28 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
29 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
30 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
31 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
32 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
33 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
34 B6219437 นายชลธาร แววนำ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
35 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร PE 1 60 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
36 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
37 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
38 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
39 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
40 B6222239 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
41 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
42 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
43 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
44 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
45 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
46 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
47 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
48 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
49 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
50 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
51 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
52 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
53 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
54 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
55 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
56 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
57 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
58 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
59 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
60 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
61 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
62 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช PE 1 10 1 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
63 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
64 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
65 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
66 B6237615 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
67 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
68 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
69 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
70 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ PE 1 10 0 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ