ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
2 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
3 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
4 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
5 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
6 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
7 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
8 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
9 B6214746 นายพงศธร บุญเอก Metallurgical Engineering 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
10 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
11 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
12 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
13 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
14 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ PE 1 60 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
15 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
16 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
17 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร PE 1 60 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
18 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
19 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
20 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
21 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
22 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
23 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
24 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
25 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
26 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
27 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
28 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
29 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
30 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
31 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
32 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
33 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
34 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
35 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
36 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ