ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
2 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
3 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
4 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
5 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
6 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
7 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
8 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
9 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา PE 1 10 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
10 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
11 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง CE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
12 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
13 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
14 B6209162 นายนิติพนธ์ พรมหาญ PE 1 60 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
15 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
16 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
17 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
18 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู PE 1 W 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
19 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี PE 1 60 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
20 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
21 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
22 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
23 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
24 B6215408 นายวรชัย เตโช PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
25 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
26 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
27 B6217402 นายกิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
28 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
29 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
30 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
31 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
32 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์ PE 1 W 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
33 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
34 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
35 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
36 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
37 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
38 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
39 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
40 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 2 10 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
41 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
42 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
43 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
44 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
45 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
46 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
47 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
48 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
49 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
50 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
51 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
52 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
53 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
54 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
55 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
56 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
57 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
58 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
59 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
60 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
61 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
62 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
63 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
64 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
65 B6219437 นายชลธาร แววนำ PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
66 B6221218 นายสิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
67 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
68 B6222239 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
69 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
70 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
71 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
72 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
73 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
74 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 2 10 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
75 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
76 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
77 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
78 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
79 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ