ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
2 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
3 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
4 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
5 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
6 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์ PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
7 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์ PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
8 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
9 B6001124 นางสาวศิริยุบล จันทีเทศ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
10 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
11 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
12 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
13 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง PE 1 10 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
14 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล PE 1 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
15 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
16 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
17 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
18 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
19 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
20 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
21 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
22 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
23 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
24 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
25 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
26 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์ PE 1 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
27 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
28 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
29 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
30 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
31 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
32 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 2 10 3 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
33 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์ PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
34 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์ PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
35 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
36 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
37 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
38 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
39 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
40 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
41 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
42 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
43 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
44 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
45 B6013356 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
46 B6015374 นางสาวนงพิชญาชาญ ญาติบำรุง PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
47 B6016012 นายธนวัฒน์ พงศ์ชาญวิทย์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
48 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
49 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
50 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
51 B6019853 นายวิศรุจน์ ก้านสนธิ์ PE 2 10 0 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
52 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา PE 2 10 1 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ