ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
2 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
3 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
4 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
5 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
6 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
7 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
8 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
9 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
10 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
11 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
12 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
13 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
14 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
15 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
16 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
17 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
18 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
19 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
20 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
21 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
22 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
23 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ PE 1 10 1 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
24 B6112059 นายภากร มวมขุนทด PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
25 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ PE 1 10 1 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
26 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
27 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
28 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 1 10 1 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
29 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
30 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล PE 1 10 1 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
31 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง PE 1 10 1 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
32 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
33 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
34 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
35 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
36 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
37 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
38 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
39 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
40 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
41 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
42 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
43 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
44 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์ PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
45 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
46 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
47 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 1 10 1 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
48 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
49 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต PE 1 10 0 533043 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ