ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
2 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
3 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
4 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี Automotive Engineering 1 40 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
5 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 1 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
6 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
7 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
8 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
9 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
10 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
11 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
12 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
13 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
14 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
15 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
16 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
17 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
18 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
19 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
20 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
21 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
22 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
23 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
24 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 1 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
25 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
26 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 1 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
27 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
28 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
29 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
30 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
31 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
32 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 1 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
33 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 1 10 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
34 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
35 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
36 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
37 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
38 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
39 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
40 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
41 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ Automotive Engineering 1 10 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
42 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 1 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
43 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
44 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
45 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
46 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
47 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
48 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 1 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
49 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
50 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
51 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร Automotive Engineering 2 40 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
52 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์ Automotive Engineering 2 40 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
53 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว Automotive Engineering 2 40 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
54 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
55 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์ Automotive Engineering 2 40 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
56 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
57 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
58 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
59 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา Automotive Engineering 2 40 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
60 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
61 B5929221 นายมุสตากีม สาแม Automotive Engineering 2 40 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
62 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 2 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
63 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
64 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
65 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
66 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 2 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
67 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
68 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
69 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
70 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
71 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
72 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
73 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
74 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
75 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 2 10 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
76 B6008055 นายอนุชา พันรักษา Automotive Engineering 2 10 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
77 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 2 10 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
78 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
79 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี Automotive Engineering 2 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
80 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
81 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
82 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
83 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี Automotive Engineering 2 10 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
84 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
85 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
86 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 2 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
87 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
88 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
89 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
90 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
91 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 2 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
92 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
93 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
94 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
95 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
96 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 2 10 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
97 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง Automotive Engineering 2 10 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
98 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
99 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
100 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 2 10 3 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
101 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
102 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 2 10 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
103 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 2 10 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ