ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
2 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ Automotive Engineering 1 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
3 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
4 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
5 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์ Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
6 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
7 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์ Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
8 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
9 B5908547 นายเศรษฐโชค จันทร์ชู Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
10 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
11 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
12 B5910458 นางสาวไวยุดา พรมมีเดช Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
13 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
14 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
15 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
16 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
17 B5912827 นายสิทธิศักดิ์ เคยสนิท Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
18 B5913824 นางสาวรวิภา ติ๊บปะละวงศ์ Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
19 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
20 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
21 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
22 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
23 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
24 B5922994 นายวงศธร อ่างเข้ม Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
25 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
26 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
27 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
28 B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
29 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
30 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
31 B5926541 นายธนวัฒน์ เถื่อนคำ Automotive Engineering 1 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
32 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
33 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
34 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
35 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
36 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
37 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
38 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
39 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
40 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
41 B5903894 นายติณณ์ เงาดี Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
42 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
43 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
44 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
45 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
46 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
47 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา Automotive Engineering 2 1 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
48 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
49 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
50 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
51 B5911042 นายอนุชาติ จันชา Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
52 B5913947 นายชนาธิป ผมมา Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
53 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
54 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
55 B5915484 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
56 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
57 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
58 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
59 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
60 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
61 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
62 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
63 B5920273 นายชัยฤทธิ์ ปั่นเที่ยง Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
64 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
65 B5925629 นางสาวพลอยไพลิน รักธรรม Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
66 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
67 B5925933 นายคณากร แป้นเหลือ Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
68 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช Automotive Engineering 2 0 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY