ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
2 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
3 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
4 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์ Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
5 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
6 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
7 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
8 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
9 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
10 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
11 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
12 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
13 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
14 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
15 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
16 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
17 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
18 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
19 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
20 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
21 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
22 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
23 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
24 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
25 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
26 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
27 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
28 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
29 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
30 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
31 B6008055 นายอนุชา พันรักษา Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
32 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
33 B6008697 นายกฤษดา พลศรี Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
34 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
35 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
36 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
37 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
38 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
39 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
40 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
41 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
42 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
43 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
44 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
45 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
46 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
47 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
48 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
49 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
50 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
51 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
52 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
53 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
54 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
55 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
56 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
57 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
58 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
59 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
60 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
61 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
62 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
63 B5903894 นายติณณ์ เงาดี Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
64 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
65 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
66 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
67 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
68 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
69 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
70 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
71 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
72 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
73 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า Automotive Engineering 2 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
74 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
75 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
76 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
77 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 2 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
78 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
79 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
80 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
81 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
82 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
83 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
84 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
85 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
86 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
87 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
88 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
89 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์ Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
90 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
91 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
92 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
93 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
94 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
95 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 2 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
96 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
97 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
98 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
99 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
100 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
101 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
102 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
103 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 2 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
104 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
105 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
106 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
107 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
108 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
109 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
110 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
111 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ Automotive Engineering 2 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ