ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
2 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
3 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
4 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
5 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
6 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
7 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
8 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
9 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
10 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
11 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
12 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
13 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
14 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
15 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
16 B5908547 นายเศรษฐโชค จันทร์ชู Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
17 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
18 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
19 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
20 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
21 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
22 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ Automotive Engineering 1 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
23 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
24 B5912827 นายสิทธิศักดิ์ เคยสนิท Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
25 B5913947 นายชนาธิป ผมมา Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
26 B5915484 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
27 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
28 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
29 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
30 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
31 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
32 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
33 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
34 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
35 B5920273 นายชัยฤทธิ์ ปั่นเที่ยง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
36 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา Automotive Engineering 1 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
37 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
38 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
39 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
40 B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
41 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
42 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
43 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
44 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
45 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี Automotive Engineering 1 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
46 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
47 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
48 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
49 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
50 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
51 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
52 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
53 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
54 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
55 B5910458 นางสาวไวยุดา พรมมีเดช Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
56 B5911042 นายอนุชาติ จันชา Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
57 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
58 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
59 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์ Automotive Engineering 2 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
60 B5913824 นางสาวรวิภา ติ๊บปะละวงศ์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
61 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
62 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
63 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
64 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
65 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
66 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
67 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
68 B5922994 นายวงศธร อ่างเข้ม Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
69 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
70 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
71 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 2 10 1 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
72 B5925629 นางสาวพลอยไพลิน รักธรรม Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
73 B5925933 นายคณากร แป้นเหลือ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
74 B5926541 นายธนวัฒน์ เถื่อนคำ Automotive Engineering 2 10 0 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
75 B5929221 นายมุสตากีม สาแม Automotive Engineering 2 10 3 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ