ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
2 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
3 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์ Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
4 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
5 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
6 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
7 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์ Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
8 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
9 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้ Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
10 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
11 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
12 B6308674 นายพงศกร คำหงษา Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
13 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์ Automotive Engineering 1 1 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
14 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
15 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
16 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์ Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
17 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
18 B6326043 นายพชร สากุล Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
19 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์ Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
20 B6327422 นางสาวกมลรัตน์ โสมณวัตร์ Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
21 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์ Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
22 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
23 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร Automotive Engineering 1 3 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
24 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์ Automotive Engineering 1 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
25 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
26 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
27 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
28 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
29 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
30 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
31 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
32 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
33 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
34 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
35 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
36 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
37 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
38 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
39 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
40 B6309053 นายศิวกร อิ่มนาง Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
41 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
42 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
43 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
44 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
45 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม Automotive Engineering 2 1 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
46 B6314927 นายธนากร สายสังข์ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
47 B6317805 นายวรเมธ แข่นจันทร์โส Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
48 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
49 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
50 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
51 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
52 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
53 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
54 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
55 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
56 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
57 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
58 B6332662 นายพนธกร จันทร์อุป Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
59 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
60 B6335991 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ Automotive Engineering 2 0 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I