ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
2 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
3 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
4 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช Automotive Engineering 1 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
5 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
6 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
7 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
8 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
9 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี Automotive Engineering 1 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
10 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
11 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
12 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
13 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร Automotive Engineering 1 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
14 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
15 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
16 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
17 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
18 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
19 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
20 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
21 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
22 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
23 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
24 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
25 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
26 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 1 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
27 B6216955 นายวาทกร โสขุมา Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
28 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
29 B6218485 นายไม้ ธนรุจี Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
30 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
31 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี Automotive Engineering 1 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
32 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
33 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
34 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
35 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
36 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
37 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
38 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ Automotive Engineering 1 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
39 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
40 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
41 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์ Automotive Engineering 1 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
42 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
43 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
44 B6222888 นายฑีฆายุ บุรผากา Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
45 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
46 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ Automotive Engineering 1 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
47 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
48 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
49 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
50 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
51 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
52 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
53 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
54 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
55 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร Automotive Engineering 1 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
56 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
57 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์ Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
58 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล Automotive Engineering 1 0 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER