ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 1 10 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
2 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ Automotive Engineering 1 10 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
3 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์ Automotive Engineering 1 10 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
4 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม Automotive Engineering 1 10 1 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ