ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
2 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
3 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
4 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
5 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
6 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
7 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
8 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
9 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
10 B6011062 นายปภพ จินวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
11 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
12 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
13 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
14 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
15 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
16 B6013769 นายพิชัย กาจิก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
17 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
18 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
19 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
20 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
21 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
22 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
23 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
24 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
25 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
26 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
27 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
28 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
29 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
30 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
31 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
32 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
33 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
34 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
35 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
36 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ