ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5917198 นายศุภกร มีแจ้ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
2 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
3 B6000363 นายอุทัย พันธเสน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
4 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
5 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
6 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
7 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
8 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
9 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
10 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
11 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
12 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
13 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
14 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
15 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
16 B6004910 นายไชยา นิราช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
17 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
18 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
19 B6006617 นายธนากร บัวหอม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
20 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
21 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
22 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
23 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
24 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
25 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
26 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
27 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
28 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
29 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
30 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
31 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
32 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
33 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
34 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
35 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
36 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
37 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
38 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
39 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
40 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
41 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
42 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
43 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
44 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
45 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
46 B6017705 นายกฤติน ขันขวา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
47 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
48 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
49 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
50 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
51 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
52 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
53 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
54 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
55 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
56 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
57 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
58 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
59 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
60 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
61 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
62 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
63 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
64 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
65 B6026561 นายธนภัทร คัทวี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
66 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537476 AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ