ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
2 B5925834 นายณัฎฐพล ประเสริฐพงศ์ธร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
3 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
4 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
5 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
6 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
7 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
8 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
9 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
10 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
11 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
12 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
13 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
14 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
15 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
16 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
17 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
18 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
19 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
20 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
21 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
22 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
23 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
24 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
25 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
26 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
27 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
28 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
29 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
30 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
31 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
32 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
33 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
34 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
35 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
36 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
37 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
38 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
39 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
40 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
41 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
42 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
43 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
44 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
45 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
46 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
47 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
48 B6115951 นายภัคพล สุพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
49 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
50 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
51 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
52 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
53 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
54 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
55 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
56 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
57 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
58 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
59 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
60 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
61 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
62 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
63 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ