ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
2 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 1 W 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
3 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์ Automotive Engineering 1 10 1 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
4 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 1 W 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
5 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
6 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
7 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
8 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
9 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
10 B6008697 นายกฤษดา พลศรี Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
11 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
12 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
13 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
14 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
15 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 1 W 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
16 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
17 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
18 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
19 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
20 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
21 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
22 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
23 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
24 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
25 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
26 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
27 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
28 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
29 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
30 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
31 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
32 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ Automotive Engineering 1 10 1 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
33 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
34 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
35 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
36 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
37 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
38 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
39 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
40 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
41 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
42 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี Automotive Engineering 1 10 1 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
43 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่ Automotive Engineering 1 10 1 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
44 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
45 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
46 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี Automotive Engineering 1 10 1 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
47 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
48 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
49 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
50 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
51 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 1 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
52 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
53 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
54 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์ ME 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
55 B6116699 นายธนกร หงษา Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
56 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
57 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
58 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 1 10 1 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
59 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก Automotive Engineering 1 10 1 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
60 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
61 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
62 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
63 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
64 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
65 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
66 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี Automotive Engineering 1 10 1 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
67 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
68 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
69 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
70 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
71 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ