ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์ Geological Engineering 1 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
2 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
3 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์ Geological Engineering 1 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
4 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
5 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
6 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
7 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
8 B6103958 นายพันกร คงคูณ Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
9 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
10 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
11 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
12 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
13 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
14 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
15 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์ Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
16 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
17 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
18 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์ Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
19 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
20 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
21 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี Geological Engineering 1 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
22 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
23 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
24 B5911721 นายชยางกูร นันตา Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
25 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
26 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
27 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
28 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
29 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
30 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
31 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
32 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
33 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
34 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
35 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
36 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
37 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
38 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง Geological Engineering 2 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
39 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
40 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
41 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
42 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
43 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
44 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
45 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
46 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
47 B6015169 นายพิชัย ศรีทา Geological Engineering 2 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
48 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
49 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
50 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
51 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
52 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
53 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
54 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์ Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
55 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
56 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
57 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
58 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
59 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
60 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า Geological Engineering 2 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
61 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 3 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
62 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 3 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
63 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 3 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
64 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์ Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
65 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน Geological Engineering 3 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
66 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
67 B6106898 นายวรวรรธน์ ตามไธสง Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
68 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์ Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
69 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
70 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน Geological Engineering 3 10 1 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
71 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
72 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
73 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
74 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ Geological Engineering 3 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
75 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์ Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
76 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
77 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล Geological Engineering 3 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
78 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
79 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
80 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ Geological Engineering 3 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
81 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
82 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 3 10 1 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
83 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์ Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
84 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ Geological Engineering 3 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
85 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
86 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
87 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
88 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
89 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์ Geological Engineering 3 10 1 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
90 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
91 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
92 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
93 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
94 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์ Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
95 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ Geological Engineering 3 10 3 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
96 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
97 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด Geological Engineering 3 10 0 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ