ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
2 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
3 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
4 B6103958 นายพันกร คงคูณ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
5 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
6 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
7 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
8 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
9 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
10 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
11 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
12 B6106898 นายวรวรรธน์ ตามไธสง Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
13 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์ Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
14 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
15 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
16 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
17 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
18 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
19 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
20 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
21 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
22 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
23 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
24 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
25 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
26 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
27 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
28 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
29 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
30 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
31 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
32 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
33 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
34 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
35 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
36 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
37 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
38 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์ Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
39 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
40 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
41 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
42 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
43 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
44 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
45 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
46 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
47 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์ Geological Engineering 1 10 1 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
48 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
49 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
50 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
51 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
52 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
53 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
54 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
55 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
56 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
57 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า Geological Engineering 1 10 0 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ