ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
2 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
3 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
4 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
5 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
6 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
7 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
8 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน Geological Engineering 2 10 3 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
9 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
10 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
11 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
12 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์ Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
13 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
14 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
15 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
16 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช Geological Engineering 2 W 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
17 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
18 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว Geological Engineering 2 60 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
19 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
20 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
21 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
22 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
23 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
24 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์ Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
25 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
26 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
27 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
28 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
29 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
30 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
31 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
32 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
33 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
34 B6321758 นางสาวเบญญาภา มาจิตต์ Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
35 B6321840 นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์แก้ว Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
36 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
37 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
38 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
39 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
40 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
41 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
42 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
43 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
44 B6327262 นางสาวปวรรัตน์ ไชยรัตน์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
45 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
46 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
47 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
48 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
49 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
50 B6332617 นายปิยะนัฐ ภวภูตานนท์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
51 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
52 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
53 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ