ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ